Thứ sáu, ngày 29/11/2019

HƯỚNG DẪN KHEN THƯỜNG THÀNH TÍCH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA "THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNH PHÍ".

Đăng vào Thứ tư, 12/06/2024

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz

Ngày 11/6/2024, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 86/HD-SNV hướng dẫn khen thường thành tích trong Phong trào thi đua "Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí".

I. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
1. Đối tượng khen thưởng
Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân; huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn;đơn vị thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;các tổ chức, doanh nghiệp (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương); hộ gia đình, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào thi đua.
2. Nguyên tắc khen thưởng
   - Hình thức khen thưởng phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.
   - Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được.
  - Việc khen thưởng và đề xuất khen thưởng đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật Thi đua, khen thưởng và khoản 4 Điều 4 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.
3. Tiêu chuẩn khen thưởng
3.1. Nội dung “Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Đối với các sở,ban, ngành cấp tỉnh
b) Đối với cấp huyện; cấp xã
c) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân
d) Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện
đ) Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình
   - Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng kết cấu hạ tầng, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.
   - Làm chủ công nghệ xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng quy mô lớn, cải tiến phương pháp làm việc, quản lý thi công, huy động trang thiết bị hiện đại tham gia thi công nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thành sớm các công trình dự án quan trọng quốc gia, các dự án của địa phương.
e) Đối với cá nhân:
  - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng kết cấu hạ tầng, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.
  - Đối tượng khác (cá nhân trong và ngoài nước; người Việt Nam định cư ởnước ngoài…) có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất; nghiên cứu,chuyển giao, ứng dụng công nghệ hiện đại, thay đổi biện pháp thi công, sử dụng hợp lý các nguồn lực… phục vụ xây dựng và quản lý khai thác công trình hạ tầng, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.
3.2. Nội dung“Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
   Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc tiêu  biểu  trong thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạt các tiêu chuẩn sau:
  a) Đối với tập thể
   - Ban hành chương trình hoặc kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị, địa phương đầy đủ, đúng thời hạn quy định. Nội dung chương trình, kế hoạch đảm bảo bám sát, phù hợp mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu nêu tại Chương trình của UBND tỉnh.
   - Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí Nhà nước.
   - Thực hiện mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.
   - Thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững quốc gia đúng quy định như công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khác, sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên; đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, triển khai, thực hiện có hiệu quả các dự án tái chế, tái sử dụng tài nguyên, sử dụng năng lượng tái tạo.
   - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước, trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích; đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế.
   - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân.
   - Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương.
   - Thực hiện chấm điểm và có kết quả cao trong đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chi thường xuyên theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.
   - Có giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào thi đua.
b) Đối với cá nhân
   - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; có sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền xác nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
   - Đối tượng khác (cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài…) có sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền xác nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tham gia giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát hiện và kịp thời phản ánh cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về các hành vi gây lãng phí.
   - Có cách làm sáng tạo, giải pháp hiệu quả trong tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào thi đua.
II. HÌNH THỨC KHENTHƯỞNG
1. Khen thưởng hằng năm
   - Các cơ quan, đơn vị, địa phương lấy kết quả thành tích đạt được của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua này là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét khen thưởng công trạng hằng năm.
   - Các cơ quan, đơn vị, địa phươngxem xét biểu dương, kịp thời khen thưởng Giấy khen theo thẩm quyền cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua.
2. Khen thưởng sơ kết năm 2025
2.1. Giấy khen
   Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phươngxem xét biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2023 - 2025. Số lượng khen thưởng do các cơ quan, đơn vị, địa phương quy định.
2.2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
   Căn cứ kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đuagiai đoạn 2023 - 2025 và tiêu chuẩn khen thưởng, cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2025.
2.3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
   Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu cho Hội đồng lựa chọntrong số các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBNDtỉnh 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thi đua xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 30/9/2025.
3. Khen thưởng tổng kết năm 2030
  Thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
III. THỦ TỤC HỒ SƠ
1. Giấy khen
   Các cơ quan, đơn vị, địa phương quy định thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét khen thưởng theo thẩm quyền, đảm bảo động viên kịp thời các tập thể, cánhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua. Hồ sơ khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
2.1. Thành phần hồ sơ
   - Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen.
   - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen.
   - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ, trong đó báo cáo rõ thành tích theo tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng.
   - Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước về kết quả chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo môi trường.
   - Trường hợp có phát minh, sáng chế được đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phạm vi ảnh hưởng và tính hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn.
   - Đối với cá nhân (đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công nhân, người yếu thế, khuyết tật), tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác; cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng, hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng; báo cáo tóm tắt thành tích do cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị thực hiện.
2.2. Số lượng hồ sơ
   - Giấy khen: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã quy định số lượng hồ sơ bảo đảm yêu cầu của công tác thẩm định và lưu trữ hồ sơ ở các cấp.
   - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 bộ.
   - Khen thưởng cấp Nhà nước: 02 bộ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát việc thực hiện nhiệm vụ tại mục VI Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh, căn cứ hướng dẫn này và văn bản hướng dẫn các tiêu chí thi đua của bộ, ngành trung ương chủ quản xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp để thực hiện công tác khen thưởng thành tích trong Phong trào đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
   Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc,các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản hồi về Sở Nội vụ để điều chỉnh, bổ sung Hướng dẫn cho phù hợp./.

Hướng dẫn 86 tải tại đâyHiệp hội DN tỉnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN AN KHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH
Công ty cổ phần ô tô Trường Hải
Công ty cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YÊN BÌNH
Công ty CP lâm sản Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH MEDLATEC THÁI NGUYÊN- TẬP ĐOÀN MEDLATEC GROUP
công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dũng Tháo
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHUNG
VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN
BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
CÔNG TY BẢO VIỆT THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH MINH
Công ty cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÉ TÂN CƯƠNG HOÀNG BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HỘI AN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH DŨNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DUNG HƯNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUẤT KHẨU THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI ĐĂNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẪN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 2 THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG VŨ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI TRANG LAN
CÔNG TY CỔ PHẤN XI MĂNG CAO NGẠN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUANG SƠN
CÔNG TY CP KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SƠN LUYẾN
CÔNG TY KHÁCH SẠN- DU LỊCH DẠ HƯƠNG
CÔNG TY KINH DOANH THAN BẮC THÁI
CÔNG TY SÁCH- THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH AN LỘC SƠN
CÔNG TY TNHH DŨNG TÂN
CÔNG TY TNHH HẢI BÌNH
CÔNG TY TNHH HOÀNG MẤM
CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG
CÔNG TY TNHH LÂM KHẢI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN VÀ VẬT LIỆU NỔ 31
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN KHÁNH HÒA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT BẮC
CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH NGUYÊN VN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ CĂN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐIỆN TỬ QUANG THÁI
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐẠT
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ LONG
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG GIA THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN NÚI
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG KIM SƠN
CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC THÁI
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT CƯỜNG
HTX MIẾN VIỆT CƯỜNG
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 59- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27
CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM ĐEN THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
CÔNG TY LUẬT TNHH DỊCH VỤ PHÁP LÝ 4.0
Công ty cổ phần Thương mại và Thiết bị y tế Hà Tuyên
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÔNG CẦU THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL THÁI NGUYÊN-TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
CHI NHÁNH VIETTELL THÁI NGUYÊN- TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI