Thứ sáu, ngày 29/11/2019

HƯỚNG DẪN Sơ kết thực hiện Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Đăng vào Thứ hai, 13/11/2023

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz

Ngày 13/11/2023 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 179/HD-SNV. Hướng dẫn sơ kết thực hiện Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" giải đoạn 2021-2025. Theo đó, quy định cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT THỰC HIỆN PHONG TRÀO:
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành đánh giá sơ kết kết quả thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 202(từ đầu giai đoạn đến nay),  lập báo cáo theo đề cương tại P.lục 1.
- Báo cáo sơ kết gửi đồng thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chậm nhất ngày 01/12/2023.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Phong trào, gửiSở Nội vụ chậm nhất ngày 05/12/2023 để báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành.
Lưu ý: Ngoài báo cáo sơ kết, đề nghị các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp danh sách các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã có mức đóng góp trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương từ 30 triệu đồng đến dưới 180 triệu đồng theo mẫu danh sách tại Phụ lục 2. 
II. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG SƠ KẾT
1. Hình thức khen thưởng
a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã.
2. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng sơ kết: 
Thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 179/HD-SNV ngày 30/12/2022 của Sở Nội vụ hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.
3. Cơ cấu, số lượng khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Tập thể:
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:
+ Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: 04 tập thể;
+ Phòng và tương đương phòng thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: 03 tập thể 
- Huyện, thành phố:
+ Huyện, thành phố:02 tập thể;
+ Phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, thành phố: 05 tập thể
- Xã: Các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng.
- Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã:
+  Đối với tiêu chuẩn “Có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương, có nhiều sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên; phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm ổn định cho trên 30 lao động trên địa bàn nông thôn”: 09 tập thể, mỗi huyện, thành phố đề nghị 01 tập thể.
+ Đối với tiêu chuẩn “Có đóng góp, hỗ trợ cụ thể, thiết thực về công sức, trí tuệ, vật chất cho các địa phương trên địa bàn tỉnh trong xây dựng nông thôn mới có giá trị từ 100 lần mức lương cơ sở trở lên được cấp có thẩm quyền ghi nhận, giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương”: Không giới hạn số lượng đề nghị.
b) Cá nhân, hộ gia đình:
- Cá nhân thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: 03 cá nhân.
- Cá nhân, hộ gia đình thuộc huyện, thành phố:34  cá nhân, hộ gia đình(huyện Đại Từ, huyện Định Hóa mỗi huyện 06; huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai mỗi huyện 05; thành phố Thái Nguyên 03; thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mỗi thành phố 02).
Lưu ý: Không phân bổ số lượng khen thưởng cho cá nhân, hộ gia đình thuộc huyện Phú Bình do đã khen thưởng tại Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cá nhân đạt tiêu chuẩn “Có nhiều đóng góp về tiền của, vật chất, công sức, đất đai, trí tuệ hoặc có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, có phát minh, sáng chế trong lao động, sản xuất mang lại giá trị từ 30 lần mức lương cơ sở trở lên trong xây dựng nông thôn mới”: Không giới hạn số lượng đề nghị.
4.Thủ tục đề nghị khen thưởng
a) Thành phần, số lượng hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 179/HD-SNV ngày 30/12/2022 của Sở Nội vụ hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.
b) Thời gian nhận hồ sơ:
- Hồ sơ đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/12/2023.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xét, gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng(qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/12/2023.
5. Tuyến trình khen thưởng
Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, hộ gia đình có thành tích đóng góp trong xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương cần có xác nhận của các địa phương được đóng góp thành tích, sau đó nộp hồ sơ về UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính/ cư trú hoặc nộp về đơn vị quản lý theo quy định tại điểm b khoản này.
III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Tổng hợp, dự thảo báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để báo cáo UBND tỉnh.
b) Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng sơ kết; phối hợp với các đơn vị có liên quan (nếu cần) xét hồ sơ, gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định.
2. SởNội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)
a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, trình UBND tỉnh ban hànhbáo cáo sơ kết kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.
b)Thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng sơ kết Phong trào.
3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
a)Thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.
b)Thực hiện khen thưởng, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình; thực hiện nêu gương, nhân rộng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc.
        Trên đây là Hướng dẫn sơ kết thực hiện Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn cho phù hợp.
        Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề nghị quý doanh nghiệp, HTX nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện./. 
Hướng dẫn 179/2023 xem tại đây
Hướng dẫn 179/2022 xem tại đây
Mẫu Đề cương báo cáo tải về


Hiệp hội DN tỉnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN AN KHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH
Công ty cổ phần ô tô Trường Hải
Công ty cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YÊN BÌNH
Công ty CP lâm sản Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH MEDLATEC THÁI NGUYÊN- TẬP ĐOÀN MEDLATEC GROUP
công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dũng Tháo
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHUNG
VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN
BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
CÔNG TY BẢO VIỆT THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH MINH
Công ty cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÉ TÂN CƯƠNG HOÀNG BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HỘI AN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH DŨNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DUNG HƯNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUẤT KHẨU THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI ĐĂNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẪN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 2 THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG VŨ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI TRANG LAN
CÔNG TY CỔ PHẤN XI MĂNG CAO NGẠN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUANG SƠN
CÔNG TY CP KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SƠN LUYẾN
CÔNG TY KHÁCH SẠN- DU LỊCH DẠ HƯƠNG
CÔNG TY KINH DOANH THAN BẮC THÁI
CÔNG TY SÁCH- THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH AN LỘC SƠN
CÔNG TY TNHH DŨNG TÂN
CÔNG TY TNHH HẢI BÌNH
CÔNG TY TNHH HOÀNG MẤM
CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG
CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BẮC NAM
CÔNG TY TNHH LÂM KHẢI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN VÀ VẬT LIỆU NỔ 31
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHĨA BÍCH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN KHÁNH HÒA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT BẮC
CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH NGUYÊN VN
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CHIẾN THẮNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ CĂN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐIỆN TỬ QUANG THÁI
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐẠT
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ LONG
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG GIA THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO Á CHÂU
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN NÚI
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG KIM SƠN
CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC THÁI
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT CƯỜNG
HTX MIẾN VIỆT CƯỜNG
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 59- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27
CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM ĐEN THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
CÔNG TY LUẬT TNHH DỊCH VỤ PHÁP LÝ 4.0
Công ty cổ phần Thương mại và Thiết bị y tế Hà Tuyên
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÔNG CẦU THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL THÁI NGUYÊN-TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
CHI NHÁNH VIETTELL THÁI NGUYÊN- TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI