Thứ sáu, ngày 29/11/2019

Hướng dẫn khen thưởng trong phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025.

Đăng vào Thứ hai, 17/04/2023

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz

      Để Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua.  Ngày 09/01/2023, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn khen thưởng trong phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025.
     1. Đối tượng:
- Tập thể: Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn; thôn, xóm, tổ dân phố; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các đơn vị trong khối thi đua trực thuộc tỉnh. 
- Hộ gia đình; 
- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác giảm nghèo và các cá nhân khác.
 2. Hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba:  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương lựa chọn mỗi cụm, khối thi đua từ 01 đến 02 đơn vị là bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng (thực hiện theo Hướng dẫn số 2357/HD-BTĐKT ngày 31/8/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua được lựa chọn trong số các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 
a) Đối với các sở, ban, ngành, Mặt trậnTổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh:...
b) Đối với huyện, thành phố, thị xã:... 
c) Đối với xã, phường, thị trấn:...
 d) Đối với thôn, xóm, tổ dân phố:... 
e) Đối với doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, hợp tác xã và các tập thể khác: 
- Có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện công tác giảm nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ xã hoặc thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn và người nghèo. 
- Tổ chức liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ phát triển các dự án, mô hình giảm nghèo phù hợp với người nghèo. 
- Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng và các ngân hàng khác thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp để tăng nguồn vốn cho vay, ưu tiên bố trí vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 g) Đối với hộ gia đình:...
h) Đối với cá nhân - Cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác giảm nghèo:...
 - Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Căn cứ quy định tại Hướng dẫn số 2357/HD-BTĐKT ngày 31/8/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện; thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hướng dẫn khen thưởng và khen thưởng theo thẩm quyền
 III.  HỒ SƠ, THỦ TỤC, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 
1. Khen thưởng sơ kết vào năm 2023 Thời điểm sơ kết phong trào thi đua vào Quý II, năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua theo thẩm quyền. 
a) Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen.
b) Số lượng: 
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 
Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, doanh nghiệp thuộc khối thi đua trực thuộc tỉnh: 10 tập thể, 05 cá nhân;
 Đối với các huyện, thành phố, thị xã và tập thể, cá nhân thuộc huyện, thành phố, thị xã: 20 tập thể, 15 cá nhân.
 - Giấy khen: Số lượng Giấy khen do thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND cấp huyện quy định. 
c) Thời gian đề nghị khen thưởng
 - Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/4/2023. 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trước ngày 31/5/2023.
 2. Khen thưởng tổng kết vào năm 2025 Chủ tịch UBND tỉnh; thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện hằng năm lựa chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua theo thẩm quyền. 
Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các doanh nghiệp thuộc khối thi đua trực thuộc tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng. 
a) Hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
 b) Số lượng:
 - Huân chương Lao động hạng Ba: Theo hướng dẫn của Trung ương.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn 01 đơn vị cấp huyện, 02 đến 03 đơn vị cấp xã, thôn, xóm; 02 đến 03 hộ tiêu biểu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên trở thành hộ khá; 01 đến 02 doanh nghiệp hoặc các tập thể khác; 02 đến 03 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trình khen thưởng.
 - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Tối đa 130 tập thể, cá nhân, trong đó, Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh: 20 tập thể, 15 cá nhân. Đối với các huyện, thành phố, thị xã và tập thể, cá nhân thuộc huyện, thành phố, thị xã: 65 tập thể, 30 cá nhân. (có phân bổ số lượng cụ thể đối với huyện, thành phố gửi kèm theo). 
- Giấy khen: Do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện quy định và khen thưởng theo thẩm quyền.
 c) Thời gian đề nghị khen thưởng Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/5/2025. 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trước ngày 30/6/2025. 
3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba gồm:
 - Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương kèm theo danh sách tập thể, hộ gia đình, cá nhân đề nghị khen thưởng.
 - Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương.
 - Báo cáo thành tích của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu báo cáo thành tích khen thưởng chuyên đề.
 - Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động, đảm bảo môi trường, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm. 
- Báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian lập thành tích đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước và Luật Kiểm toán độc lập. Đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán, trong báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán. 
4. Thủ tục đề nghị khen thưởng 
- Bước 1: Các cơ quan, đơn vị địa phương tham gia khối thi đua của trực thuộc tỉnh tỉnh lựa chọn tập thể, cá nhân thuộc đối tượng khen thưởng đủ tiêu chuẩn theo quy định trình khen thưởng qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp.
 - Bước 2: Căn cứ đề nghị khen thưởng của đơn vị, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, lựa chọn tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn và đảm bảo cơ cấu, số lượng được phân bổ, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
 - Bước 3: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổng hợp, thẩm định hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

Hiệp hội DN tỉnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN AN KHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH
Công ty cổ phần ô tô Trường Hải
Công ty cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YÊN BÌNH
Công ty CP lâm sản Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH MEDLATEC THÁI NGUYÊN- TẬP ĐOÀN MEDLATEC GROUP
công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dũng Tháo
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHUNG
VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN
BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
CÔNG TY BẢO VIỆT THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH MINH
Công ty cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÉ TÂN CƯƠNG HOÀNG BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HỘI AN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH DŨNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DUNG HƯNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUẤT KHẨU THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI ĐĂNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẪN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 2 THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG VŨ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI TRANG LAN
CÔNG TY CỔ PHẤN XI MĂNG CAO NGẠN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUANG SƠN
CÔNG TY CP KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SƠN LUYẾN
CÔNG TY KHÁCH SẠN- DU LỊCH DẠ HƯƠNG
CÔNG TY KINH DOANH THAN BẮC THÁI
CÔNG TY SÁCH- THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH AN LỘC SƠN
CÔNG TY TNHH DŨNG TÂN
CÔNG TY TNHH HẢI BÌNH
CÔNG TY TNHH HOÀNG MẤM
CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG
CÔNG TY TNHH LÂM KHẢI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN VÀ VẬT LIỆU NỔ 31
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN KHÁNH HÒA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT BẮC
CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH NGUYÊN VN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ CĂN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐIỆN TỬ QUANG THÁI
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐẠT
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ LONG
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG GIA THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN NÚI
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG KIM SƠN
CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC THÁI
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT CƯỜNG
HTX MIẾN VIỆT CƯỜNG
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 59- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27
CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM ĐEN THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
CÔNG TY LUẬT TNHH DỊCH VỤ PHÁP LÝ 4.0
Công ty cổ phần Thương mại và Thiết bị y tế Hà Tuyên
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÔNG CẦU THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL THÁI NGUYÊN-TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
CHI NHÁNH VIETTELL THÁI NGUYÊN- TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI